Maakuntahallitus, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelu

VSLDno-2022-165

Valmistelija

  • Petra Määttänen, hallintojohtaja, petra.maattanen@varsinais-suomi.fi

Perustelut

Maakuntahallitus 29.8.2022 käsittelee alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: ”Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.” Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 14.11.2022 ja viedään maakuntavaltuuston 5.12.2022 päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen syyskuussa 2022.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 tilikauden tulokseksi 9 976 euroa alijäämää ja vuoden 2022 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 118 635 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2023 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 272 039 e). Alijäämä aiheutuu mm. toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista sekä lahjoitusprofessuurista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.                

 Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Häkämies, maakuntajohtaja, kari.hakamies@varsinais-suomi.fi

Maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liiton alustavan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2023 - 2025 sekä päättää toimittaa sen jäsenkunnille ja varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.

_____

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.