Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022-2025 tilannekatsaus

VSLDno-2022-305

Valmistelija

  • Salla-Maria Lauttamäki, kehittämispäällikkö, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ ja maakuntaohjelman 2022–2025 joulukuussa 2021. Strategian missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi, ja sillä on neljä visiota: 1) Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä, 2) Jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta, 3) Yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta ja 4) Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta.  

Maakuntastrategian tavoitteiden ja maakuntaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi on ensimmäisen vuoden aikana valmisteltu muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 

Toteuttamistyöhön osallistuvat verkostot ovat laatineet kevään 2022 aikana toteuttamissuunnitelman, joissa ne tunnistavat toimenpiteiden toteuttamiseksi konkreettisempia tehtäviä, avaintoimijoita sekä onnistumisen indikaattoreita. Toteuttamissuunnitelmia päivitetään vähintään kerran vuodessa ja niiden etenemistä arvioidaan vuosittain maakuntaohjelman vuosikatsauksissa. Päivitys on toimintaympäristössä tapahtuneiden muutoksien vuoksi erityisen tarpeen tämän vuoden lopussa.  

Varsinais-Suomen liitto valmistelee toteuttamissuunnitelmista visuaalista verkkototeutusta, joka mahdollistaisi sisältöjen tutkimisen joko toimenpide-, ilmiö- tai verkostolähtöisesti. Toteutuksen on tarkoitus palvella myös työn seurantaa. Myös sidosryhmien kokemusta maakuntastrategian laajemmista visioista testaava kumppanuusbarometrikysely uudistetaan. Kysely toteutetaan jatkossa kalenterivuoden alussa. 

Maakunnassa myönnettävän rahoituksen (EAKR, ESR, maaseuturahoitus, EMKR, AKKE ym.) kohdistumista maakuntastrategian tavoitteisiin halutaan seurata kootusti. Portfoliotyyppisen seurannan mahdollisuutta tutkitaan ja portfoliomalleja valmistellaan Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyössä. 

Maakuntaohjelmatyön tärkein työkalu on maakunnan toimijoiden välinen, vaikuttava verkostotyö. Tämän työn ja siihen liittyvän osaamisen pohjaksi Varsinais-Suomen liitto tarjosi syys-lokakuussa työntekijöilleen ja avainkumppaneilleen mahdollisuuden osallistua kahden aamupäivän mittaiseen verkostotyön ja -johtamisen koulutukseen. Keskustelua koulutuksessa syntyneistä ajatuksista jatketaan osallistujien kanssa loppuvuonna.   

Toteuttamistyön taustalle on valmistunut arviointi maakuntaohjelman 2018–2021 toimenpiteiden toteutuksesta. Arvioinnin perusteella toimenpiteet toteutuivat pääosin hyvin. Arviointityö toteutettiin keväällä 2022 pääasiassa Varsinais-Suomen liiton kumppanuustiimin toimesta, mutta luonnoksen kokoamisessa kuultiin myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoita.  

Lisätietoa maakuntastrategiasta ja maakuntaohjelmasta löytyy Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta osoitteesta www.varsinais-suomi.fi/maakuntastrategia, ja verkostotyöstä osoitteesta www.varsinais-suomi.fi/kumppanuusfoorumi.  

Oheismateriaalina Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022–2025 toteuttamissuunnitelma (versio 1) ja arvio Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018–2021 toimenpiteiden toteutumisesta.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.  

Päätös

Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki esitteli asian.

Arvio edellisen ohjelmakauden tuloksista on pääosin myönteinen ja merkittäviä hankkeita ja kehitysprosesseja käynnistyi aikajaksolla. Nykyisen maakuntaohjelmakauden keskiössä on nyt toteuttamissuunnitelma vuosille 2022 - 2025. Toimintaa tarkastellaan, seurataan ja arvioidaan säännöllisesti verkostojen toimesta. Isompi vuosikatsaus laadittaneen ensimmäisen kerran vuoden 2023 alussa liittyen juuri verkostotyöskentelyn tuloksiin. Lisäksi kumppanuusbarometri pyrkii kartoittamaan laajemmin sidosryhmien näkemyksiä. Lisäksi valmistelussa on rahoitukseen liittyvän temaattisen seurannan kehittäminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Verkostotyöskentely on strategiatyön ydintä, jota on pyritty myös edistämään erillisen verkostokoulutuksen avulla.

Merkittiin tiedoksi.