Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistaminen vuonna 2022

VSLDno-2022-262

Valmistelija

  • Esa Högblom, erikoissuunnittelija, esa.hogblom@varsinais-suomi.fi

Perustelut

Tulossopimus tarkistetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet. Tulossopimuksen tarkistaminen toteutetaan kirjallisella menettelyllä ja käymällä tarpeen mukaan tulosneuvottelut. Tulosohjausta täydentävät toimialakeskustelut käydään erikseen sovittavassa aikataulussa.

ELY-keskuksen tulee huolehtia tulossopimusesityksen valmistelussa yhteistyöstä maakunnan liiton kanssa (ELY-laki 7§3mom) sekä sopimusluonnoksen käsittelyssä maakunnan yhteistyöryhmässä (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 75672021, 20 §:n 1-momentin 1-kohta). Keskeinen osa maakunnan liiton kanssa tehtävää yhteistyötä on asian käsittely maakunnan yhteistyöryhmässä. Asia on myös käsitelty erillispalaverissa liiton viraston ja ELY-keskuksen edustajien välillä 12.9.2022.

Aikataulu              

ELY-keskuksia on pyydetty toimittamaan esitykset ohjeen mukaan liiteaineistoineen viimeistään 14.10.2022 Työ- ja elinkeinoministeriöön. Tavoitteena on, että tulossopimukset olisivat valmiina 30.11.2022. Tulossopimusten allekirjoitusten on tarkoitus tapahtua 12.12.2022.

Tulossopimuksen tarkistaminen ja sisältö

ELY-keskus tarkistaa ja päivittää tulostavoiteasiakirjassa vuonna 2020 esitetyt alustavat vuosien 2023-2025 tulostavoitearvot ja lisää alustavat tavoitearvot vuodelle 2026. Allekirjoitettavalla tulossopimuksella sovitaan vuoden 2023 tulostavoitteista. Prosessissa on huomioitava valtion talousarviosta, ohjaavien tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet. Tarvittaessa täydentävä ohje tulostavoite-esitysten valmistelemiseksi annetaan budjettiriihen 31.8- 1.9.2022 jälkeen. KEHA-keskus laatii alustavan ehdotuksen vuoden 2023 tulossopimukseen sisällytettävistä tulostavoitteista 14.10.2022 mennessä. Ministeriöt täydentävät tulostavoitteita sen jälkeen.

Tulossopimusesitykset käydään läpi ohjaavien tahojen ja ELY-keskusten välillä loka-marraskuussa, jolloin sovitaan tulostavoitteiden tavoitetasoista. Palaute annetaan ELY-keskuksille pääosin kirjallisella menettelyllä. Mikäli palautteenannon yhteydessä ilmaantuu tarvetta käydä tarkentavia keskusteluja, sovitaan niistä erikseen ohjaavien tahojen ja ELY-keskuksen kesken.

Tulossopimukseen sisältyy erikseen asetettuja aluekohtaisia tavoitteita. Varsinais-Suomen ELY- keskuksella on kolme aluekohtaista strategista tavoitetta vuosille 2022–2024. Ne ovat Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteiden tukeminen ja erityisesti maakunnan ruokaketjun kehittäminen, elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksien turvaaminen sekä yhteisen saaristomerivision konseptin kuvaus ja sen toteuttaminen. Nämä kolme sisäistä tavoitettamme ovat hyvin linjassa Varsinais-Suomen maakuntaohjelman kanssa.

Oheismateriaalina työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet tulossopimusten tarkistamiseksi, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulossuunnitelmaehdotus (Luonnos 3.10) sekä kooste tarkistuksen pohjana olevista ajankohtaisasioista ELY:n yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden osalta (Luonnoksessa uudet asiat on merkitty punaisella ja poistettavat on yliviivattu). Tulossopimus voi vielä täsmentyä sekä MYR:n palautteen, että myös ELY-keskuksen omien täsmennysten myötä. Tulossuunnitelmaehdotuksesta voi antaa suoran palautteen strategiapäällikkö Timo Mäkelälle (yhteystiedot alla).

ELY-keskuksen strateginen tulossopimus esitellään maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 24.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Merkitään tulossuunnitelman tarkistus tiedoksi.

Päätös

Strategiajohtaja Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.

Keskeisimmät muuttuneet asiat aiempaan versioon nähden ovat:

• Uusi työvoimapalvelumalli, työllisyyden kuntakokeilut ja TE2024 uudistuksen tukeminen

• PK-yritysten tki –toiminnan tukeminen ja korkeakouluyhteistyö

• Suomen maaseutusuunnitelman (CAP27) toteutuksen käynnistyminen

• Osaavan työvoiman saatavuus & kohtaanto & ulkomaisen työvoiman rekrytointi

• Liikenteen suurten investointitarpeiden toteutusvalmius + tieverkon hoidon ja korjausten mahdollisuudet (rahoitustaso)

• Vihreän siirtymän vauhdittaminen + lupaprosessit + DNSH -periaate

• Kiertotalouden mahdollisuudet ml. ravinnekierto

• Luonnon monimuotoisuuden edistäminen / luontokadon pysäyttäminen

• Saaristomeren tilan parantaminen

• Alueellisen ilmastotiekartan toimeenpano

• Varautuminen

Tulossopimuksen painopistealueet ovat Lisäämme elinvoimaa ja Tavoittelemme hiilineutraaliutta, jotka puolestaan jakautuvat omiin alatavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Alueelliset strategiset tavoitteet ovat 1) Maakunnan ruokaketjun kehittäminen 2) Elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksien turvaaminen 3) Saaristomerivision konseptin kuvaus ja sen toteuttaminen.

Tavoitteena on, että tulossopimus voidaan allekirjoittaa joulukuussa.

Merkittiin tiedoksi.