Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n rakenne- ja aluepolitiikan ohjelman hankehaku 12.5.–16.6.2022

VSLDno-2022-299

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n rakenne- ja aluepolitiikan ohjelman maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE-lain §27 ja §28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESR-rakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 300 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 300 000 euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.

Etelä-Suomen maakuntien ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen EAKR-hankehaku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 12.5.–16.6.2022. Haussa oli avoimena sekä toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi (erityistavoitteet 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen ja 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi) että toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi (erityistavoitteet 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen ja 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen). Haun painopisteitä ohjasivat maakuntaohjelma 2022–2025 sekä siihen liittyvä alueen älykkään erikoistumisen strategia. Varsinais-Suomen osalta maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen kärjiksi on valittu seuraavat teemat: 1) Sininen talous ja uudistuva teollisuus, 2) Innovatiiviset ruokaketjut sekä 3) Lääke- ja terveysteknologia. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus tässä haussa on 3,41 miljoonaa euroa.

Haku oli yksivaiheinen ja hakemukset jätettiin sähköisessä EURA2021 -järjestelmässä. Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin 47 kpl, lisäksi kaksi Varsinais-Suomea koskevaa hakemusta oli jätetty erehdyksessä toisen maakunnan käsittelyyn. Kaksi hakemusta, joissa Varsinais-Suomi on toteutusalueena mukana, on jätetty toisen liiton käsittelyyn. Yhteensä nämä 51 hakemusta muodostavat 19 hankekokonaisuutta, joista yksi on ylimaakunnallinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio kertasi EU:n koheesiopolitiikan perusteet ja erikoissuunnittelija Marja Anttila hankehaun 12.5. - 16.6 sisällön, periaatteet ja tulokset asiakohdan mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi.