Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueellinen rahoitussuunnitelma vuosille 2023–2024 ja maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen

VSLDno-2022-117

Valmistelija

  • Petteri Partanen, elinkeinopäällikkö, petteri.partanen@varsinais-suomi.fi

Perustelut

​​​Alueellisessa rahoitussuunnitelmassa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Ehdotus on tarkoitettu otettavaksi huomioon varojen jakoa valmisteltaessa. Rahoitussuunnitelman lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntia asettamaan maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteensa kumulatiivisesti vuosille 2021–2023. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntia toimittamaan alueelliset rahoitussuunnitelmat ja maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet (oheismateriaali) 31.10.2022 mennessä.

Varsinais-Suomen kulmaluvut (milj. €) ovat:

               EAKR+valtio         ESR+valtio          Yhteensä

2023       3,658                    7,454                    11,112

2024       4,001                    5,703                    9,704


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet Varsinais-Suomessa:

TL 1: Innovatiivinen Suomi, Etelä- ja Länsi-Suomi 67 % EAKR-rahoituksesta

ET 1.i: 42,5 % Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen   

ET 1.ii: 15 % Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi   

ET 1.iii: 42,5 % Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen   

TL 2: Hiilineutraali Suomi, Etelä- ja Länsi-Suomi 33 % EAKR-rahoituksesta

ET 2.i: 42,5 % Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen   

ET 2.iv: 15 % Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen   

ET 2.vi: 42,5 % Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

TL 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, 93 % ESR+ -rahoituksesta

ET 4.a 35 % Polkuja töihin

ET 4.g 35 % Uutta osaamista työelämää

ET 4.h 30 % Yhdenvertaiseen osallisuuteen

TL 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi, 7 % ESR+ -rahoituksesta

ET 5.h 100 % Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

Maakunta voi poiketa näistä ohjelmatasolle suunnitelluista osuuksista, jos vastaavasti jokin toinen maakunta painottaa omia osuuksiaan kompensoivasti. Varsinais-Suomessa ELY-keskuksen yritystuet suunnataan eritystavoitteeseen 1.iii. Tämä vaikuttaa toimintalinja yhden sisäisiin painotuksiin. Muuten rahoitussuunnitelma noudattaa ohjeen jako-osuuksia.

EAKR-rahoituksen osalta Varsinais-Suomeen osoitettava EU:n ja valtion rahoitus on jaettu liitteenä olevissa rahoitussuunnitelmataulukoissa Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kesken 50–50 suhteessa. Jako pohjautuu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiasta käymiin keskusteluihin. Ohjelman edellyttämä kansallinen muu julkinen rahoitus (sisältäen myös kuntarahoituksen) kertyy Varsinais-Suomen liiton rahoittamien hankkeiden kautta, koska ELY-keskus rahoittaa lähtökohtaisesti vain yritystukihankkeita.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion vastinrahoitus kattaa 75 % ja 25 % on kunta- ja muuta julkista rahoitusta. Hankkeiden käynnistyksen tukemiseksi kuntarahan vaateesta voidaan joustaa hankkeiden, toimintalinjojen ja rahastojen välillä.

EAKR-toimintalinjaa 3 toteutetaan vain Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueilla, joten siihen ei osoiteta valtuuksia Varsinais-Suomen rahoitustaulukossa. Varsinais-Suomeen ei myöskään kohdistu toimintalinjan 7 JTF (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) rahoitusta.

Varsinais-Suomessa ESR+-rahoituksen osalta rahoittavana viranomaisena toimii ELY-keskus ja liitteenä olevissa rahoitussuunnitelmataulukoissa ESR+-rahoitus on näin ollen kohdistettu kokonaisuudessaan ELY-keskukselle.

Rahoitussuunnitelma koskee vain EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Kestävän kaupunkikehittämisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -osuutta ja valtakunnallisten teemojen rahoitusta ei käsitellä alueellisissa rahoitussuunnitelmissa.

Rahoitussuunnitelmassa voidaan kohdentaa ESR+-rahoitusta toimintalinjalta 4 kestävää kaupunkikehittämistä tukeviin toimenpiteisiin. Kestävä kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi on valtion ja yliopisto-/ yliopistokeskuskaupunkien välille solmittu alkuvuodesta 2021 innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset. Sopimusten mukaista toimintaa rahoitetaan pääosin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksella. ESR+-rahoitusta ei ole rahoitussuunnitelmassa kohdennettu kestävään kaupunkikehittämiseen, mutta käytännössä ESR+-rahoitus mahdollistaa myös kestävän kaupunkikehittämisen teemojen mukaisten hankkeiden rahoittamisen. Varsinais-Suomessa kestävää kaupunkikehittämistä ja ekosysteemisopimuksen toteuttamista tuetaan alueellisista ESR+-varoista hakemusten pohjalta.

Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen

Tulosvastuun varmistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää maakuntia asettamaan maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet kumulatiivisesti vuosille 2021–2023. Tulostavoitteiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla. Ohjelma-asiakirja asettaa minimitavoitteen. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tulos- ja tuotosindikaattoreita koskeva taulukko palautetaan samassa aikataulussa rahoitussuunnitelman kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan Varsinais-Suomen alueellisen rahoitussuunnitelman vuosille 2023–2024 sekä maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet.

Päätös

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen esitteli asian.

EAKR-rahoitus on määritelty 50/50 liiton ja ELY-keskuksen välillä. ELY vastaa suorien yritystukien ja liitto kehittämistukien jakamisesta.

Vuoden 2023 osalta on hyvä huomata iso ESR osuus maakuntaan (7,5 milj. euroa).

Todettiin Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen hyvä yhteistyö rahoituskysymysten osalta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.